Projekty

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące projekty:

MALUTKIE DZIECKO Z PODEJRZENIEM FASD (POALKOHOLOWE USZKODZENIE PŁODU). DIAGNOZA, STYMULACJA ROZWOJU, OPIEKA MEDYCZNA

Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Fundacją Medicover, Program sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, z Funduszu Urygi-Nawarowskiego.

Termin szkolenia: 13-14 października 2014r.

Cel szkolenia: pogłębianie wiedzy o zaburzeniach typu FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), pomoc i wsparcie dla osób opiekujących się i pracujących z dziećmi z FASD i FAS.

Uczestnicy: osoby opiekujące się i pracujące z dziećmi z FASD i FAS, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki i opiekunki dziecięce, terapeuci, wychowawcy i inne osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej.

W programie:

1. FAS jako problem całej rodziny (informacje podstawowe i różnicowanie, wychowanie dziecka z prenatalnym wywiadem alkoholowym, problemy metaboliczne występujące u dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).
2. Proces diagnostyczny.
3. FASD – objawy pierwotne, zaburzenia wtórne.
4. Odruchowość, przetwarzanie bodźców przez dziecko z zaburzeniami typu FASD.
5. Jak rozumieć funkcjonowanie uszkodzonego mózgu.
6. Sposoby stymulacji rozwoju dziecka z FASD, możliwości terapeutyczne.
7. FASD a problemy wynikające z zaburzeń wtórnych (w tym zaburzenia przywiązania i zachowania oraz inne towarzyszące).
8. Świat oczami dziecka z FAS. Analiza przypadków.

FORUM RODZICÓW FASCYNUJĄCYCH DZIECI. DZIECKO ZE ZDIAGNOZOWANYM FASD.

Termin szkolenia: 6-7 listopada 2014r. – 16 godzin szkoleniowych.

Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Fundacją Medicover, Program sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, z Funduszu Urygi-Nawarowskiego.

Cel szkolenia: pogłębianie wiedzy o zaburzeniach typu FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), pomoc i wsparcie dla osób z FASD i ich rodzin.

Uczestnicy: rodzice adopcyjni i zastępczy wychowujący dzieci z FAS i FASD, wychowawcy z Rodzinnych Domów Dziecka, osoby zajmujące się opieką nad dziećmi z FAS i FASD.

W programie:

FAS jako problem całej rodziny.
Problemy metaboliczne występujące u dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych.
Dorastające dziecko z FAS – problem czy wyzwanie?
Kompetencje rodzicielskie – warsztat.
Potrzeby żywieniowe dzieci o zaburzonym rozwoju.
Pomysłowość rodzicielska w natarciu” – strategie radzenia sobie z nadpobudliwością psychoruchową i nadwrażliwością u dzieci.
FAScynujące dziecko w systemie edukacji – zagadnienia prawne związane z uzyskiwaniem orzeczeń, przepisy regulujące organizowanie kształcenia dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, prawa rodziców i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.
Alternatywy agresji. Podstawy Treningu Zastępowania Agresji.

KLINIKA INTERDYSCYPLINARNA – PROGRAM PILOTAŻOWY

Termin: od grudnia 2015 roku do lipca 2016 roku.

Na mocy trójstronnego porozumienia pomiędzy Fundacją Rodzin Adopcyjnych, Medicover Sp. z o. o. oraz Fundacją Medicover, przeprowadzony został projekt pilotażowy o nazwie Klinika Interdyscyplinarna.

Program dedykowany był dzieciom, które przebywają w pieczy zastępczej. Miał na celu zapewnienie im kompleksowej, profesjonalnej diagnostyki medycznej we współpracy z zespołem PDK FASada oraz zrozumienie jakie są główne potrzeby diagnostyczne dzieci z takich rodzin.

W ramach projektu, w pierwszej kolejności przeprowadzany był wywiad z opiekunami dzieci, w tym: zebranie dokumentacji medycznej i pozamedycznej np. dot. edukacji, historii dziecka, informacji na temat wszelkich trudności w funkcjonowaniu oraz ankieta diagnostyczna FASD i pomiary diagnostyczne. Następnie przeprowadzano wstępną ocenę neurorozwojową dziecka.

W Szpitalu Medicover, początkowo pod okiem doktor Anny Krysiukiewicz –Fenger (kierownik oddziału pediatrii), a następnie pod opieką doktor Moniki Lech i doktor Anity Rajchel-Robinet, przeprowadzano analizę dotychczas uzyskanej dokumentacji medycznej i pozamedycznej oraz planowano konsultacje specjalistów i diagnostyczne badania laboratoryjne. Wyniki konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzonych badań laboratoryjnych omawiane były w zespole zaangażowanych do projektu lekarzy specjalistów – w razie potrzeby zlecane były dodatkowe konsultacje i badania.

Oprócz konsultacji pediatrycznych odbyły się konsultacje: gastrologa dziecięcego, neurologa i kardiologa, otolaryngologa, diabetologa, chirurga, alergologa dziecięcego i endokrynologa. Jednym z podstawowych badań przeprowadzonych u dzieci było USG jamy brzusznej.

U wszystkich dzieci standardowo wykonano również poniższe badania laboratoryjne:

morfologia pełna – analizator – krew
mocz – badanie ogólne
ft 4 – tyroksyna wolna
TSH – hormon tyreotropowy
ALT (GPT) – aminotransferaza alaninowa

Dodatkowo, u większości dzieci konieczne było wykonanie poniższych badań laboratoryjnych:

CRP – białko ostrej fazy
glukoza na czczo we krwi żylnej
kreatynina – surowica
witamina D-25(OH)D
żelazo na czczo – surowica

Wiele z dzieci wymagało diagnostyki w kierunku alergii pokarmowej (panel pokarmowy 20 alergenów) i wziewnej (panel wziewny 20 alergenów). Ośmioro dzieci wymagało diagnostyki w kierunku celiakii i różnicowania nietolerancji pokarmowych.

Jednym z częstszych problemów u badanych dzieci są zaburzenia rozwoju somatycznego (niedobór masy ciała i wzrostu), co wiąże się z poszerzeniem specjalistycznej diagnostyki gastrologicznej i endokrynologicznej – wykluczenie zespołów złego wchłaniania, niedoczynności tarczycy, niedoboru hormonu wzrostu itd. U większości dzieci stwierdzono niedobór witaminy D, wymagający suplementacji i dalszej kontroli.

Wielu z przebadanych pacjentów będzie wymagało dalszej stałej opieki w poradniach specjalistycznych w ramach NFZ np. endokrynologicznej czy nefrologicznej.

Po zakończeniu badań i konsultacji dla każdego dziecka opracowane zostało „Podsumowanie diagnostyczne” wraz z zaleceniami. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę stanu zdrowia dzieci oraz ukierunkowanie aktualnych opiekunów i ew. przyszłych rodziców adopcyjnych na dalszą długofalową opiekę specjalistyczną.

Cyt. za: „Podsumowanie projektu Klinika Interdyscyplinarna”, Joanna Archacka-Stachura, Fundacja Medicover.

Realizacja zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m.st Warszawy: zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem w latach 2016 – 2017

Realizacja zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m.st Warszawy: zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem w latach 2018 – 2020

Realizacja zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m.st Warszawy: zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem w latach 2021 – 2024

Realizacja zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m.st Warszawy na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Zorganizowanie i prowadzenie miejsca integracji rodzin zastępczych”.

 

 

Facebook
Skip to content