RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rodzin Adopcyjnych w siedzibą w Warszawie (01-827) przy ul. Płatniczej 83

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani  kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem email: fundacja@adopcja.org.pl

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celach:

a) w przypadku kontrahentów:

– zawarcia i wykonania umowy oraz utrzymywania relacji, w tym przez kontaktowanie się z pracownikami kontrahenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f),

b) w przypadku podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego:

– w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit h RODO),

c) w przypadku wolontariuszy:

– wykonania zawartego porozumienia o współpracę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

d) w przypadku podopiecznych Punktu Diagnostyczna – Konsultacyjnego FASada:

– w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych, polegających głównie na przeprowadzeniu diagnozy FASD, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta,

e) w przypadku uczestników Programów /wydarzeniach /grup wsparcia /warsztatów organizowanych przez Administratora:

– w celu organizacji danego Programu/wydarzenia/spotkań grup wsparcia/warsztatów, w celach logistycznych, dowodowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f),

f) w przypadku wszystkich danych:

– archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– udzielenia odpowiedzi na wnioski odpowiednich instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) w przypadku osób, które wyraziły odpowiednią zgodę

– do realizacji działań marketingowych i promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

– w przypadku podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz podopiecznych Punktu Diagnostyczna – Konsultacyjnego FASada: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Sąd Rejonowy, OPS, PCPR, ośrodki adopcyjne; dostawcy usług zaopatrujące Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług zdrowotnych; inne podmioty lecznicze lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia,

– w przypadku Programów organizowanych przez Administratora: komisja decydująca o przyjęciu do danego Programu,

– w przypadku pozostałych osób: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora w tym podmioty świadczące usługi księgowe, techniczne, systemowe na rzecz Fundacji, jak również podmioty powiązane z Administratorem.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– w przypadku dokumentacji medycznej: 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, uwzględniając wyjątki zawarte w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta;

– w przypadku pozostałych danych: przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wykonania umowy a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu lub na podstawie zgody, dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych , jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia współpracy z Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Facebook
Skip to content