Zachęcamy do przeczytania tego artykułu! 🕵️

Weronika Klon, Katarzyna Waszyńska : „Mindfulness w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą” /Psychiatria tom 17, nr 4, 204–211:

http://slawomirmurawiec.pl/…/11/psychiatria_2020_4.pdf…

Wnioski z badań:

„Jak wynika z niniejszej pracy, techniki uważności mogą przynieść znaczące korzyści zarówno w działalności profilaktycznej, jak i w obszarze pomocy psychologicznej. Midnfulness posiada dobrze opisane podstawy teoretyczne oraz mechanizmy działania w odniesieniu do osób dorosłych oraz w promocji zdrowia psychicznego dzieci. Ułatwia to dostosowanie tej metody do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ponadto jest to technika, która poprzez związek z budowaniem odporności psychicznej oraz zdolności do samoregulacji pozwala nie tylko obniżać występowanie niektórych zjawisk psychopatologicznych, ale również w pozytywny sposób wpływać na ogólny dobrostan psychiczny. Większość doniesień opisujących jej usystematyzowane wykorzystanie w młodszych grupach wiekowych odnosi się jednak do pracy na rzecz profilak-yki zaburzeń i pogłębiania zdolności samorozwojowych dzieci. Literatura ta jednoznacznie wskazuje na pozytyw-ny wpływ wprowadzenia praktyki mindfulness jako ogólnodostępnej formy oddziaływania na rozwój uczniów. W świetle badań wydaje się także być metodą bezpieczną i przynoszącą liczne korzyści dla ogółu populacji. Według przeglądów i metaanaliz prac [22, 36] na temat wpływu praktyki uważności na dobrostan okazuje się ona mieć znaczenie w funkcjonowaniu emocjonalnym, w tym częstszym występowaniu emocji pozytywnych. Ponad-to, wyniki badań wskazują także na znaczący rozwój odporności psychicznej uczniów i ich lepsze funkcjonowanie w obszarze zdrowia fizycznego [22]. Niestety, wykorzystanie uważności w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi przy występowaniu nasilonych procesów psychopatologicznych jest słabo weryfikowane w literaturze z obszaru testowania efektywności stosowanych oddziaływań. Jedną z ważniejszych prac na ten temat stanowi opis efektów dostosowania psychoterapii poznawczej opartej na uważności do potrzeb dzieci w wieku 9 do 12 lat dokonany przez Semple . Potwierdza ona zdecydowanie pozytywny wpływ oddziaływań na rozwój funkcji uwagi. Nie daje jednak jednoznacznych wyników w kwestii wpływu zastosowanych metod na odczuwany poziom lęku oraz trudności z samokontrolą zachowania uczestników. Pomimo istnienia pewnych ograniczeń, na które należy zwracać szczególną uwagę podczas korzystania z technik medytacyjnych, wydają się one interesującym wzbogaceniem repertuaru oddziaływań pomocowych. Ze względu na powiązania poszczególnych technik z funkcjonowaniem poznawczym bardzo ważne jest takie ich dobieranie, by możliwości wynikające zarówno z wieku, jak i cech indywidualnych dziecka pozwalały na ich wykonanie. Ogólny przegląd doniesień na temat efektów wykorzystania praktyki uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą sugeruje, że oddziały-wania te jakkolwiek powinny zostać poddane bardziej szczegółowym badaniom w przyszłości, stanowić mogą bardzo użyteczne narzędzie psychoterapeutyczne. Ze względu na charakter opisywanej metody warto uwzględnić jej łączenie z innymi technikami z obszaru terapii poznawczo-behawioralnych. Może się to odbywać w formie korzystania z gotowych i ustrukturyzowanych programów terapeutycznych, jak MBCT lub ACT oraz innych stylów terapeutycznych [38]. Ponieważ jednak praktyka uważności ma wpływ na poziom odporności psychicznej, może okazać się przydatna także w pracy nad utrwaleniem pozytywnych wzorców samoregulacji emocjonalnej i kontroli zachowania.

Facebook
Skip to content