2019 Szkoła dla rodziców i wychowawców dzieci z FASD zaproszenie

Szanowni Państwo,

 

Spotykając się z Państwem w ramach działalności PDK FASada, dostrzegamy coraz częściej potrzebę znalezienia czasu i przestrzeni na omówienie i przepracowanie codziennych tematów, związanych z ułożeniem odpowiednich, korzystnych dla wszystkich, relacji w rodzinach zastępczych. W sposób szczególny dotyczy to rodzin mających pod swoją opieką dzieci z FASD.

W związku z tym proponujemy udział w warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Jest to program znany, jednak w tym szczególnym przypadku poszerzony o kwestie związane ze specyfiką poalkoholowych zaburzeń rozwojowych u dzieci.

W swojej wersji bazowej „Szkoła dla rodziców i wychowawców” adresowana jest głównie do rodziców dzieci zdrowych, stąd nasza modyfikacja, uwzględniająca typowe dla FASD zaburzenia rozwojowe.

My, w naszym języku nieformalnym nazywany te warsztaty „komunikacją z serca”. Zapraszając na nie mocno wierzymy, że korzystając z naszych spotkań i opierając się na własnych doświadczeniach, taką właśnie komunikację będziecie Państwo potrafili stworzyć w Waszych domach.

Zapraszamy serdecznie.

Barbara Markowska

Małgorzata Pilachowska

 

Szkoła dla rodziców i wychowawców dzieci z FASD

Szkolenie bezpłatne. Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Czas trwania: 10 spotkań, spotkanie w każdy czwartek w godzinach 18:00-21:00

Termin: 03 październik – 12 grudzień 2019r.

Miejsce: Warszawa, ul. Płatnicza 83, Warszawa

Cel warsztatów: wzmocnienie kompetencji Opiekunów dzieci z FASD.

Uczestnicy: Rodziny Zastępcze Zawodowe i Niezawodowe oraz Rodzinne Domy Dziecka

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila: biuro@fasada.waw.pl Prześlemy szczegółowe informacje. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do dnia 27 września 2019 r.

Informacje dodatkowe:

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

Szkoła dla rodziców i wychowawców jest ogólnopolskim programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w formie warsztatów psychoedukacyjnych.

To program pracy wychowawczej opartej na dialogu i budowaniu autentycznych relacji z wychowankami oraz pogłębianiu samoświadomości i refleksji nad celami wychowania, wartościami oraz własną postawą wychowawczą. Ma na celu wspieranie i podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, kuratorów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi.

Warsztaty prowadzone będą w PDK FASada przez dwójkę Realizatorów Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

 

Realizacja warsztatów:

 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań po 4 godziny dydaktyczne, czyli 3 godz. zegarowe);
 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
 • prowadzenie – w parze dwóch realizatorów;

 

W trakcie zajęć opiekunowie nabywają i doskonalą umiejętności:

 • rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,
 • stawiania jasnych granic i wymagań,
 • zachęcania dzieci do współpracy,
 • wspierania samodzielności dzieci
 • rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • uczenia dzieci samodyscypliny,
 • uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,
 • wzmacniania ich poczucia własnej wartości.

 

Umiejętności niezbędne w pracy, które rozwija program:

 • skuteczna komunikacja z dzieckiem w drodze dialogu
 • aktywne słuchanie i rozpoznawanie potrzeb dzieci
 • radzenie sobie z emocjami
 • wprowadzanie i egzekwowanie zasad i norm
 • zachęcanie do współdziałania
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności na miarę wieku dziecka
 • zastępowanie karania ponoszeniem konsekwencji
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • chwalenie, które buduje autentyczne poczucie wartości

 

 

Program warsztatów (tematy poruszane podczas kolejnych spotkań):

 • Spotkanie 1. Poznanie się, kontrakt, integracja, oczekiwania. Jak widzę swoje dziecko? Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Zasady komunikacji z dzieckiem z FASD. Postawy opiekunów a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb dziecka po prenatalnej ekspozycji na alkohol i doświadczeniu traumy. Czynniki chroniące przed niedostosowaniem społecznym.
 • Spotkanie 2. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania. Granice w relacjach rodzinnych. Specyficzne trudności dziecka z FASD w zakresie ustalania własnych i respektowania granic innych osób. Jak wprowadzać dziecko z FASD w temat granic, zasad i norm – akomodacje środowiskowe.
 • Spotkanie 3 i 4. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań. Specyficzne trudności dziecka z FASD w zakresie rozpoznawania i reagowania na uczucia innych – jak je wspomagać? Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Opiekunowie dzieci z FASD jako bardziej narażeni na przeżywanie trudnych emocji. Czy mogę wyrażać smutek i złość wobec dziecka – jak to robić? Zasady aktywnego słuchania. „Tłumaczyć dziecku świat, a światu dziecko”.
 • Spotkanie 5. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu. Zachęcanie dziecka do współpracy. Zaangażowanie dziecka w rodzinie zastępczej w aktywności domowe jako sposób wspierania poczucia przynależności. Jak przekazywać polecenia dziecku z FASD – specyficzne trudności. Problem stawiania ograniczeń dziecku z przewagą pobudzenia nad hamowaniem.
 • Spotkanie 6. Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania). Dlaczego karzemy? Co zamiast karania – jak stosować konsekwencje. Czy to jest konieczne w rodzinie zastępczej? FASD a samodyscyplina. Potrzeby dziecka z FASD wynikające z jego problemów rozwojowych typowych i indywidualnych.
 • Spotkanie 7. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów. Momenty kiedy nic nie działa – Zasada ratunkowa. Dziecko z FASD w szkole – jako sprawca i ofiara przemocy. Sześć kroków „Metody bez porażek”. Rozwiązywanie problemów z dzieckiem z FASD w praktyce.
 • Spotkanie 8. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się. Zachęcanie do samodzielności. Co nam utrudnia pozwalanie dziecku na samodzielne działanie? FASD a samodzielność i kontrola. Metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności.
 • Spotkanie 9. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról. Jak odkrywać ukryty potencjał (mocne strony) dziecka z FASD z licznymi deficytami rozwojowymi i trudnościami? Typowe role społeczne dzieci z dysfunkcyjnych rodzin. Metody pomocne w uwalnianiu od grania określonych ról.
 • Spotkanie 10. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny. Dlaczego tak mało chwalimy? Pułapki i szanse dobrej pochwały. Dziecko z FASD w grupie ryzyka dzieci z zaniżoną samooceną, ryzyko depresji dziecięcej.

 

System rekomendacji:

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości.

 

 

Facebook
Skip to content